Головна

Emblema-TNTUТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Івана Пулюя

FEMКафедра входить до складу факультету економіки та менеджменту

mvКафедра менеджменту у виробничійсфері

6ec7bcfdfa83de4eb1ce58a083b5a468

01

Забезпечує підготовку:

– бакалаврів за напрямом 073 “Менеджмент”;
– магістрів за спеціальністю 073 “Менеджмент”;
– бакалаврів за напрямом 281 “Публічне управління та адміністрування”;
– магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”;
– аспірантів за спеціальністю 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами”.

На кафедрі навчаються студенти стаціонарної та заочної форми навчання, також кафедра забезпечує навчання студентів іноземців англійською мовою.

Спеціальність 073 “Менеджмент” орієнтована на:

– формування менеджера, здатного орієнтуватися в ринкових умовах, організовувати корпоративний розвиток підприємств, вибирати пріоритетні напрямки діяльності та ефективно ними управляти;
– підготовку спеціалістів з розробки стратегії і тактики корпоративного управління, використовуючи сучасні методи та принципи менеджменту;
– підготовку спеціалістів, здатних проводити аналіз та техніко-економічну оцінку підприємства, розробляти та реалізовувати бізнес-плани, інноваційні та інвестиційні проекти.

Якісна освіта на спеціальності забезпечується:

– ґрунтовним вивченням теорії і практики прийняття управлінських рішень;
– використанням сучасних методик та програм підготовки менеджерів;
– висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту у виробничій сфері та кафедр, що залучені до підготовки фахівців зі спеціальності;
– сучасною матеріально-технічною базою, основою якої є просторі комп’ютерні лабораторії, що дозволяють студентам вивчати та застосовувати останні досягнення інформаційних технологій;
– використанням наукових розробок у сфері менеджменту, а також суміжних наук: соціальної психології, теорії систем, статистики, економічної кібернетики тощо;
– можливістю апробації отриманих знань під час проходження студентами ознайомчої, техніко-економічної та переддипломної практик на базі підприємств виробничої сфери України та закордоном.
– можливістю студентів практично застосовувати отримані знання.

Перспективи працевлаштування та професійного росту випускників.

Наші випускники підготовлені до управлінської, організаційної, економічної, планово-фінансової, маркетингової, інформаційно-аналітичної, інноваційної та консалтингової діяльності.
Випускники кафедри можуть працювати в лінійних і функціональних підрозділах підприємств, центрах та відділах, які займаються стратегічним плануванням, інвестиційним аналізом, підготовкою кадрів тощо, можуть організувати власний бізнес та ефективно ним управляти.

Спеціальність: 281 “Публічне управління та адміністрування”

(фахове спрямування «Електронне урядування»)

Освітній ступінь: «Бакалавр»

(денна, заочна, заочно-дистанційна форми навчання)

Основний зміст навчальної програми:

 • Державне та регіональне управління
 • Електронне урядування
 • Менеджмент публічних установ та організацій
 • Електронна демократія
 • Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону
 • Інформаційні ресурси та сервіси у публічному адмініструванні
 • Стратегічне управління в публічній організації
 • Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності
 • Електронні послуги на місцевому рівні
 • Муніципальний бренд-менеджмент

Об’єкти професійної діяльності бакалавра з публічного управління та адміністрування:

 • Центральні органи виконавчої влади
 • Місцеві органи виконавчої влади
 • Органи місцевого самоврядування
 • Державні і муніципальні установи
 • Інституції громадянського суспільства
 • Некомерційні організації
 • Міжнародні неурядові організації
 • Міждержавні органи та структури
 • Науково-освітні установи

 Перелік посад, які можуть займати випускники бакалаврату:

 • державний службовець місцевих державних адміністрацій;
 • спеціаліст з питань кадрової роботи в органах виконавчої влади;
 • службовець, який виконує функції помічника керівника;
 • радник, секретар  публічної організації;
 • спеціаліст у галузі електронного урядування;
 • спеціаліст по зв’язках з громадськістю.

Навчання ведеться на базі повної середньої освіти.  Конкурсний відбір за сертифікатами ЗНО-2016 з української мови і літератури, історії України та математики або іноземної мови, або географії за вибором вступника.

МАГІСТРАТУРА

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність  281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація: «Електронне урядування»

Кваліфікації, що присвоюються випускникам:

Магістр публічного управління та адміністрування

 Рівень кваліфікації

Магістр з управління та адміністрування (другий освітній ступінь вищої освіти)

(денна, заочна, заочно-дистанційна форми навчання)

Основний зміст навчальної програми:

 • Управління проектами регіонального розвитку
 • Електронний документообіг та захист інформації
 • Управління проектами систем з електронного урядування
 • Електронні місто та регіон
 • Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція
 • Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування
 • Управління інформаційними зв’язками
 • Антикризове управління
 • Управлінський консалтинг
 • Методологія та організація наукових досліджень

Навчання за ступенем магістра за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Електронне урядування» передбачає:

 • підготовку фахівців для роботи у сфері публічного управління, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послу;
 • підготовку фахівців, які зможуть застосовувати нові підходи та методи управління публічними системами та процесами;
 • забезпечення публічного сектора висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня.

Випускники магістратури мають право працювати в органах державного управління та місцевого самоврядування; громадських організаціях, міжнародних фондах; науково-дослідних установах. Навчання у магістратурі буде корисне для тих, хто хоче побудувати успішну політичну (чи публічну) кар’єру, або отримати системні знання у сфері публічного управління та адміністрування.

 

Магістри за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Електронне урядування» отримають вміння та навики:

 • створювати комплексні, структурні, архітектурні та функціональні моделі електронного урядування на різних рівнях державного управління;
 • обирати відповідний метод чи методику оптимізації адміністративних процесів у органах державної влади з використанням реінжинірингу;
 • проводити комплексний аналіз рівня електронної готовності органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • готувати проекти з місцевого та регіонального розвитку;
 • здійснювати розробку стратегії розвитку електронного урядування для галузі, території, органу держаної влади та місцевого самоврядування;
 • розробляти та застосовувати інструментарій аналізу політики та організаційних форм залучення громадськості до процесів опрацювання та контролю управлінських рішень на державному, регіональному та муніципальному рівнях.

Цільова аудиторія – талановита і освічена молодь, яка здобула освітній ступень та (або) освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, державні службовці, працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.