Головна

Доцент кафедри менеджменту та адміністрування ТНТУ– Народний депутат України!

Emblema-TNTUТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Івана Пулюя

FEMКафедра входить до складу факультету економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту та адміністрування

 

6ec7bcfdfa83de4eb1ce58a083b5a468

До уваги працівників державних установ, органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад!

Забезпечує підготовку:

– бакалаврів за напрямом 073 “Менеджмент”;
– магістрів за спеціальністю 073 “Менеджмент”;
– бакалаврів за напрямом 281 “Публічне управління та адміністрування”;
– магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”;
– аспірантів за спеціальністю 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами”.

На кафедрі навчаються студенти стаціонарної та заочної форми навчання, також кафедра забезпечує навчання студентів іноземців англійською мовою.

Спеціальність 073 “Менеджмент” орієнтована на:

– формування менеджера, здатного орієнтуватися в ринкових умовах, організовувати корпоративний розвиток підприємств, вибирати пріоритетні напрямки діяльності та ефективно ними управляти;
– підготовку спеціалістів з розробки стратегії і тактики корпоративного управління, використовуючи сучасні методи та принципи менеджменту;
– підготовку спеціалістів, здатних проводити аналіз та техніко-економічну оцінку підприємства, розробляти та реалізовувати бізнес-плани, інноваційні та інвестиційні проекти.

Якісна освіта на спеціальності забезпечується:

– ґрунтовним вивченням теорії і практики прийняття управлінських рішень;
– використанням сучасних методик та програм підготовки менеджерів;
– висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту у виробничій сфері та кафедр, що залучені до підготовки фахівців зі спеціальності;
– сучасною матеріально-технічною базою, основою якої є просторі комп’ютерні лабораторії, що дозволяють студентам вивчати та застосовувати останні досягнення інформаційних технологій;
– використанням наукових розробок у сфері менеджменту, а також суміжних наук: соціальної психології, теорії систем, статистики, економічної кібернетики тощо;
– можливістю апробації отриманих знань під час проходження студентами ознайомчої, техніко-економічної та переддипломної практик на базі підприємств виробничої сфери України та закордоном.
– можливістю студентів практично застосовувати отримані знання.

Перспективи працевлаштування та професійного росту випускників.

Наші випускники підготовлені до управлінської, організаційної, економічної, планово-фінансової, маркетингової, інформаційно-аналітичної, інноваційної та консалтингової діяльності.
Випускники кафедри можуть працювати в лінійних і функціональних підрозділах підприємств, центрах та відділах, які займаються стратегічним плануванням, інвестиційним аналізом, підготовкою кадрів тощо, можуть організувати власний бізнес та ефективно ним управляти.

Спеціальність: 281 “Публічне управління та адміністрування”

(фахове спрямування «Електронне урядування»)

Освітній ступінь: «Бакалавр»

(денна, заочна, заочно-дистанційна форми навчання)

Основний зміст навчальної програми:

 • Державне та регіональне управління
 • Електронне урядування
 • Менеджмент публічних установ та організацій
 • Електронна демократія
 • Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону
 • Інформаційні ресурси та сервіси у публічному адмініструванні
 • Стратегічне управління в публічній організації
 • Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності
 • Електронні послуги на місцевому рівні
 • Муніципальний бренд-менеджмент

Об’єкти професійної діяльності бакалавра з публічного управління та адміністрування:

 • Центральні органи виконавчої влади
 • Місцеві органи виконавчої влади
 • Органи місцевого самоврядування
 • Державні і муніципальні установи
 • Інституції громадянського суспільства
 • Некомерційні організації
 • Міжнародні неурядові організації
 • Міждержавні органи та структури
 • Науково-освітні установи

 Перелік посад, які можуть займати випускники бакалаврату:

 • державний службовець місцевих державних адміністрацій;
 • спеціаліст з питань кадрової роботи в органах виконавчої влади;
 • службовець, який виконує функції помічника керівника;
 • радник, секретар  публічної організації;
 • спеціаліст у галузі електронного урядування;
 • спеціаліст по зв’язках з громадськістю.

Навчання ведеться на базі повної середньої освіти.  Конкурсний відбір за сертифікатами ЗНО-2016 з української мови і літератури, історії України та математики або іноземної мови, або географії за вибором вступника.

МАГІСТРАТУРА

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність  281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація: «Електронне урядування»

Кваліфікації, що присвоюються випускникам:

Магістр публічного управління та адміністрування

 Рівень кваліфікації

Магістр з управління та адміністрування (другий освітній ступінь вищої освіти)

(денна, заочна, заочно-дистанційна форми навчання)

Основний зміст навчальної програми:

 • Управління проектами регіонального розвитку
 • Електронний документообіг та захист інформації
 • Управління проектами систем з електронного урядування
 • Електронні місто та регіон
 • Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція
 • Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування
 • Управління інформаційними зв’язками
 • Антикризове управління
 • Управлінський консалтинг
 • Методологія та організація наукових досліджень

Навчання за ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Електронне урядування» передбачає:

 • підготовку фахівців для роботи у сфері публічного управління, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послу;
 • підготовку фахівців, які зможуть застосовувати нові підходи та методи управління публічними системами та процесами;
 • забезпечення публічного сектора висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня.

Випускники магістратури мають право працювати в органах державного управління та місцевого самоврядування; громадських організаціях, міжнародних фондах; науково-дослідних установах. Навчання у магістратурі буде корисне для тих, хто хоче побудувати успішну політичну (чи публічну) кар’єру, або отримати системні знання у сфері публічного управління та адміністрування.

 

Магістри за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Електронне урядування» отримають вміння та навики:

 • створювати комплексні, структурні, архітектурні та функціональні моделі електронного урядування на різних рівнях державного управління;
 • обирати відповідний метод чи методику оптимізації адміністративних процесів у органах державної влади з використанням реінжинірингу;
 • проводити комплексний аналіз рівня електронної готовності органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • готувати проекти з місцевого та регіонального розвитку;
 • здійснювати розробку стратегії розвитку електронного урядування для галузі, території, органу держаної влади та місцевого самоврядування;
 • розробляти та застосовувати інструментарій аналізу політики та організаційних форм залучення громадськості до процесів опрацювання та контролю управлінських рішень на державному, регіональному та муніципальному рівнях.

Цільова аудиторія – талановита і освічена молодь, яка здобула освітній ступень та (або) освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, державні службовці, працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.