Головні наукові публікації

Монографії

 1. Кирич Н. Б. Шляхи і засоби забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств. Монографія. – Академія соціального управління. –Тернопіль, 2009. – 391 с.
 2. Кирич Н. Б. Від стабілізації суспільного виробництва – до сталого розвитку суспільства. Монографія.- Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2003 р. – 203 с.
 3. Рудакевич М.І. Етика державної служби (зарубіжний досвід): Монографія. – К.: Ультра, 2003. – 108 с.
 4. Рудакевич М.І. Етика державних службовців: Моногр. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – 360 с.
 5. Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління: Монографія. – Тернопіль: Астон, 2007. – 398с.
 6. Рудакевич М.І. Соціальна відповідальність підприємства і етика бізнесу // Теорія і практика економіки та розвитку підприємництва в України: вибрані аспекти. Монографія. За ред. професора Р.М. Рогатинського. – Тернопіль: Астон, 2013. – С. 134-152.
 7. Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері / за заг. ред. д.е.н., проф. Кирич Н. Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 341 с. – С. 291-312
 8. Сороківська О.А. Управління економічною безпекою підприємств малого бізнесу: інноваційні підходи: монографія / О.А. Сороківська.  Тернопіль: ФОП «Паляниця В.А.», 2016. – 382 с.
 9. Сороківська О.А. Дослідження інноваційного потенціалу малого бізнесу в України / О.А. Сороківська / Інноваційні підходи в управлінні підприємствами: монографія / За заг. редакцією д.е.н., проф. Н.Б. Кирич. – Тернопіль: ФОП «Паляниця В.А.», 2016. – 343 с.
 10. Галущак М. Практичні аспекти реформи державних (публічних) закупівель в Україні / Галущак М., Галущак О.// Монографія за редакцією професора Федоровича Р.В. “Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій”. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2017. – с. 40-54.

 Статті в колективній монографії

 1. Кирич Н. Б. Вектори соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів в умовах адміністративно-територіальної реформи. На прикладі Мшанецької сільської ради на Тернопільщині. Монографія. -Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2019. – 414 с. (у співавторстві Андрушків Б.М.,Братащук М.П., Крамар І.Ю., Співак С.М, та інші).
 2. Кирич Н. Б. Стратегія розвитку адміністративного району (Концептуальні засади організації соціально-економічного розвитку адміністративного району в контексті формування добровільних обєднань територіальних громад Лановеччини) Монографія.- Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 456 с. (у співавтор. Б.М. Андрушків, Г.Х Мельник та ін.)
 3. Кирич Н. Б. Теоретико-прикладні засади енергоефективності та енергозбереження в соціогуманітарному комплексі України.Колективна монографія «Інноваційні засоби розвитку нетрадиційних джерел енергії та організація ресурсовикористання в соціогуманітарному комплексі України.» За заг. Редакцією д.е.н., професора Андрушківа Б.М. Тернопіль, 2016. С.37-110 ( у співавтр. Кінаш І.А.,Погайдак О.Б.).
 4. Кирич Н. Б. Оцінка економічного та фінансового стану економіки регіону-етап на шляху формування концепції сталого розвитку держави та впровадження основних принципів повного територіального госпрозрахунку. Колективна монографія «Екологічний вектор модернізації економіки та освіти-європейський контент сталого розвитку регіонів». Зазаг. Редакцією д.е.н., професора Метеленко Н.Г. Запоріжжя, 2016. С.41-44.(у співавтор. Погайдак О.Б.).
 5. Кирич Н. Б. Інноваційні засоби розвитку нетрадиційних джерел енергії та організація ресурсовикористання в соціогуманітарному комплексі України. Колективна монографія. – Тернопіль:Терно-граф., 2016. –804 с. (успівавтор. Андрушків Б.М.,Бойко О.Б.,Вовк Ю.Я.,Іскерський І.С.,Кінаш І.А. та інші.)
 6. Кирич Н. Б. Активізація громадської думки у вищій школі України. Інтеграція освіти, науки і бізнесу. Монографія. Том 4 /за ред.. А.В. Череп.–Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. –290 с. ( у співавтор. Андрушків Б.М.,Погайдак О.Б.,Шерстюк Р.П.).
 7. Кирич Н. Б. Ощадливе ресурсовикористання, як чинник стабілізації господарської діяльності підприємства. Інноваційні підходи в управлінні підприємствами [Текст монографії]: Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері/ за заг. ред. Кирич Н.Б. –Тернопіль:ФОП Паляниця В.А., 2016. –343 с. ( у співавтор. Кінаш І.А.).
 8. Кирич Н. Б. Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу в умовах підприємства (європейські акценти) . Монографія.-Тернопіль: ТзОВТерно-граф, 2011. –576 с. ( у співавтор. Гевко І.Б., Шерстюк Р.П., Паляниця В.А., Погайдак О.Б., Турський І.В.)
 9. Кирич Н. Б. Управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві. Монографія. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2011.–204с. ( у співавтор. Андрушків Б.М.,А. колесніков, П. Харів,О. Погайдак)
 10. Кирич Н. Б. Диверсифікаційні засоби забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств в умовах економічних трансформацій. Монографія.– Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2010. –524 с. ( у співавтор. Кінаш І., Погайдак О.).
 11. Сороківська О.А. Дослідження інноваційного потенціалу малого бізнесу в України / О.А. Сороківська / Інноваційні підходи в управлінні підприємствами: монографія / За заг. редакцією д.е.н., проф. Н.Б. Кирич. – Тернопіль: ФОП «Паляниця В.А.», 2016. – 343 с.
 12. Сороківська О.А. Ідентифікація впливу моделей управління прибутком підприємств на структуру їх власності / Н.В. Турська, І.В. Турський, О.А. Сороківська. / Особливості формування корпоративної власності машинобудівних підприємств в умовах економічних реформ: монографія. – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2012. – 215 с.
 13. Сороківська О.А. Особливості здійснення митного регулювання в регіоні шляхом використання засобів електронного урядування / О.А. Сороківська, І.В. Струтинська, В.О. Дзюра / Управління розвитком суб’єктів господарювання на засадах інноваційної економіки: колективна монографія за редакцією д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 311 с.
 14. Мосій О.Б. Дослідження факторів, що впливають на сприйнятливість підприємств до нововведень/ Інноваційні підходи в управлінні підприємствами: Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері / за заг. ред. д. е. н., проф. Кирич Н. Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – с. 229-249. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17259
 15. Галущак О., Галущак М. Організаційні засади лізингової діяльності/ Інноваційні підходи в управлінні підприємствами. Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері / за заг. ред. д.е.н., проф. Кирич Н.Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – С.8-38.
 16. Шведа Н. М. Особливості прийняття управлінських рішень за допомогою бенчмаркінгу / Н. М. Шведа // Інноваційні підходи в управлінні підприємствами [Текст монографії]: Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері / за заг. ред. д.е.н., проф. Кирич Н. Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 341 с. – С. 291-312.
 17. Гарматюк О.О. Основні підходи до діагностики та подолання кризових явищ на підприємстві // Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: Колективна монографія за ред.. д.е.н., проф.. Прохорової В.В. – Харків., «НТМЕ», 2014. – 296 с. С. 142-149.
 18. Гарматюк Оксана. Еволюція виникнення криз та кризових явищ / Інноваційні підходи в управлінні підприємствами: Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері за загальною редакцією Н.Б.Кирич. – ФОП Паляниця, 2016 . – С.39-67.
 19. Машлій Г. Товарні біржі в незалежній Україні: етапи становлення, проблеми діяльності та інноваційні аспекти розвитку/Інноваційні підходи в управлінні підприємствами [Текст монографії]: Колективна монографія, присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері/ За заг. ред. Кирич Н.Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – с. 196 – 227.
 20. Юрик Н.Є. Особливості вибору, розробки та реалізації антикризової стратегії підприємств машинобудівної галузі / Н.Є. Юрик // Інноваційні підходи в управлінні підприємствами. Колективна монографія. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – С. 313–341.
 21. Оксентюк Р. А. Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва / [Б. А. Андрушків, Ю. Я. Вовк, Р. А. Оксентюк та ін.]. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. – 340 с. (розділ “Інноваціно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва”)
 22. Оксентюк Р. А. Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України: монографія / за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – 359 с. (розділ “Особливості застосування стратегії Інтернет-маркетингу при формуванні попиту на товари та послуги на ринках України” С. 302-325).
 23. Оксентюк Р. А. Маркетинговий  інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України: монографія / за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 411 с. (розділ “Формування стратегії та концептуальної моделі ефективного управління Інтернет-просуванням різних типів  інформаційного продукту в мережі Інтернет” С. 213-237).
 24. Оксентюк Р. А. Соціально-економічні та гуманітарно-культурологічні традиції розвитку села в регіональних, самоврядних умовах / Б.М.Андрушків, О.Б.Бойко, Ф.В.Бортняк, О.М.Владимир, Ю.Я.Вовк, П.Д.Дудкін, Н.Б.Кирич, Т.Л.Монстенська, Л.М.Мельник, Л.Я.Малюта, Г.С.Нагорняк, І.С.Нагорняк, Р.А.Оксентюк, В.А.Паляниця, О.Б.Погайдак, І.І.Стойко, Р.П.Шерстюк, І.С.Іскерський, І.І.Бендерська, В.С.Федорейко. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2014. – 404 с.
 25. Котовська І. Стратегічне планування в контексті управління діяльністю промислових підприємств / І. Котовська, Т. Савонік // Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Текст монографії]:/ Монографія / за ред. П.С. Харіва, Р.С. Чорного. – Нововолинськ: Волинь, 2015. – 388 с. – С.153-180.
 26. Котовська І. Формування інноваційної стратегії аутсорсингу в системі забезпечення конкурентоспроможності сучасної підприємницької структури / І. Котовська // Інноваційні підходи в управлінні підприємствами [Текст монографії]: Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері / за заг. ред. д.е.н., проф. Кирич Н. Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 341 с. – С. 141-162.

Статті у фахових виданнях:

 1. Кирич Н. Б. Взаємовідносини Україна-Польща-Росія в умовах гібридного міждержавного протистояння (Аналітика історичних поглядів на духовний, політичний та соціально-економічний розвиток добросусідських, міждержавних відносин в умовах суспільної нестабільності)// Соціально-економічні проблеми і держава. Випуск 2 (19), грудень, 2018 р. С 160-178. (у співавт. Андрушків Б.М., Погайдак О.Б., Решетняк В., Паляниця В.)
 2. Кирич Н. Б. Регіональні бюро з діагностики економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах організації добровільних об’єднань територіальних громад – засіб стратегічного безпекового розвитку// Український журнал прикладної економіки Том 3. №2. Тернопіль 2018, С.8-17. (у співавт.Андрушків Б.М., Язлюк Б.О., Вівчар О.І., Погайдак О.Б.)
 3. Кирич Н. Б. Безпека держави. Парадигма забезпечення змін на краще// Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту» Випуск 16, Дніпро, 2018. С.7-15. (у співавт. Андрушків Б.М., Головкова Л.С., Пешко А.В., Погайдак О.Б., Співак С.М.)
 4. Кирич Н. Б. Удосконалення інноваційних важелів впливу на забезпечення ефективності діяльності виробничого підприємства (еколого-економічні аспекти// Соціально-економічні проблеми і держава. Випуск 1 (18). 2018. С.52.-61. (у співавтор. Лібусь Т., С. Співак).
 5. Кирич Н. Б. Наука і практика вирішеннянайважливішихсоціальних проблем України на перспективу//Вісникекономічної науки України №1 (34) 2018. С.3-10. (у співавтор. Б. Андрушків, О. Владимир, О. Павликівська, О. Погайдак).
 6. Кирич Н. Б. Незагнуздана видавнича діяльність або інтелектуальні, золоті бомби у поліграфічному смітті//Економіка, бізнес-адміністрування, право №4 (4) 2018. С.270-279. (у співавт. Б.М. Андрушків, В.В. Храпкіна, О.Б. Погайдак, В.А. Паляниця, Р.П. Шерстюк)
 7. Рудакевич М.І. Прикладні аспекти моделювання “етичного” управлінського рішення у сфері державної служби / М.І.Рудакевич // Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал. Випуск 3. – 2018 – С. 95-99.
 8. Сороківська О.А. Мосій О.Б., Кужда Т.І. Вікриття власної справи як шлях соціально-економічної адаптації ветеранів АТО / О.А. Сороківська, О.Б. Мосій, Т.І. Кужда // Інноваційна економіка. – 2017. − № 5-6 (69). – С. 139-144. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22035
 9. Сороківська О. А., Кужда Т. І., Мосій О. Б. Результати дослідження перешкод і проблемних моментів у започаткуванні та веденні малого і середнього бізнесу ветеранами АТО (на прикладі Тернопільської області). //Причорноморські економічні студії. – 2017. – Випуск 19. – C. 84-89. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22536
 10. Сороківська О. А. Мосій О. Б., Кужда Т. І. Реформа децентралізації в Україні та розвиток місцевого самоврядування// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Випуск 14. – Частина 2. – С. 138-141. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22516
 11. Сороківська О.А. Формування ефективної політики зайнятості ветеранів АТО: загальнодержавний та регіональний аспекти / О.А. Сороківська, І.В. Котовська, І.В. Луциків // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 18. – С. 366-372. Режим доступу до журн. http://global-national.in.ua/issue-18-2017.
 12. Кужда Т.І., Сороківська О.А., Мосій О.Б. Теоретичні аспекти управління змінами в публічній організації // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Вип. 26 (Ч.2). – 2017. – С. 40-43. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22541.
 13. Сороківська О.А. Аналітичний звіт оцінки роботи регіонального митного органу та розроблення сучасних орієнтирів вдосконалення митного контролю на рівні Тернопільської області / О.А. Сороківська, І.В. Струтинська, В.О. Дзюра. ˗ Тернопіль: ФОП «Паляниця В.А.», 2018. ˗ 40 с.
 14. Кужда Т. І. Organizationdevelopmentcomponents, processandperformance / В. Л. Гевко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. − Вип. 1 (18). – С. 139-145. Режим доступу: https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk/archive/21/563-organization-development-components-process-and-performance
 15. Мосій О.Б. Впровадження електронного урядування у діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О.Б. Мосій // Інфраструктура ринку. – 2018. – №24. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018
 16. Галущак М.П., Галущак О.Я., Гарасимчук Н.М. Реформа публічних закупівель в Україні як крок на шляху до євроінтеграції // “Східна Європа: економіка, бізнес та управління”. – 2018. – Вип. 1 (12). – С. 59-66. – Режим доступу до журн.: http://easterneurope-ebm.in.ua.
 17. Галущак М.П., Галущак О.Я., Гарасимчук Н.М. Ефективність публічних закупівель при зміні умов укладеного договору [Електронний ресурс] // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 1 (18). – С. 17-31. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18hpuud.pdf
 18. Гарматюк О. Ефективні комунікації та інформаційні заходи в кризових ситуаціях [Електронний ресурс] / Оксана Гарматюк, Адріана Гарматюк // Соціально-економічні проблеми і держава. —2017. —Вип. 1 (16).—С. 121-128—Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17goovks.pdf.
 19. Зяйлик М.Ф., Колесніков А.П. «Оцінка рівня соціальної безпеки держави: порівняння підходів та перспективи розвитку». Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Випуск 26/частина 2. Кам’янець-Подільський . 2017. С.157-163.
 20. Зяйлик М.Ф., Колесніков А.П. «Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею». Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль, 2017. – № 5.
 21. Машлій Г. В. Вирішення проблем збитковості підприємств в Україні як засіб активізації регіональної інвестиційної  діяльності  [Електронний ресурс]/Галина Машлій// Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. – Випуск 1(16). – С. 129-138. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbrid.pdf.
 22. Машлій Г. Стан та проблеми активізації інвестиційних процесів у Тернопільській області [Електронний ресурс] / Галина Машлій // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. —  Вип. 2 (17).  —  С. 84-93.  —  Режим доступу до журналу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbuto.pdf
 23. Машлій Г. Регіональний аспект процесів інвестування в Україні: стан та проблеми вдосконалення управління [Електронний ресурс] / Галина Машлій // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 102-111. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mhbpvu.pdf
 24. Машлій Г.Б. Дослідження основних проблем публічного управління регіональним  розвитком України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Г.Б. Машлій // Інфраструктура ринку. – 2018. – Випуск 23. – с. 55-59. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/12.pdf
 25. Юрик Н.Є. Валютний ринок України: оцінка тенденцій зміни та основні антикризові заходи політики стабілізації [Електронний ресурс] / Ірина Химич, Наталія Юрик, Ірина Котовська  // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 149-165. Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18higzps.pdf
 26. Оксентюк Р. Організація комунікаційного процесу в управлінні інформаційними зв’язками [Електронний ресурс] / Роман Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 49- 60. — Режим доступу до журн.:http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17orauiz.pdf.
 27. Оксентюк Р. Впровадження інноваційних управлінських технологій електронного урядування в органах місцевого самоврядування на прикладі Тернопільської області [Електронний ресурс] / Роман Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 186-195. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18orapto.pdf.
 28. Луциків І. В. Формування методичного підходу до вибору напрямків активізації інноваційної діяльності підприємств / І. В. Луциків //Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. – Вип. 1. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua
 29. Луциків І. В. Дослідження особливостей інноваційного розвитку системи публічного управління в Україні / І. В. Луциків, О. А. Сороківська, І. В. Котовська // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 12. – С. 124-128.
 30. Луциків І. В. Стратегічне управління як інструмент розвитку суб’єктів публічної сфери в Україні / І. В. Луциків, І. В. Котовська // Галицький економічний вісник. – 2018. – Вип. 1(54). – С. 19-28.
 31. Котовська І. Аутсорсинг як інноваційний інструмент у сфері публічного управління / Ірина Котовська, Олена Сороківська, Іванна Луциків // Вісник Національного Авіаційного Університету. Проблеми системного підходу в економіці. – 2017. Вип. 4 (60).
 32. Котовська І. Розвиток інноваційного рівня вітчизняних підприємств як одного з елементів антикризового управління / Н.Є. Юрик, І.Г. Химич, І.В. Котовська // Інноваційна економіка. – №7-8 (70). – Тернопіль, 2017. – С. 85-93.

 

Публікації в іноземних виданнях

 1. Sorokivska O. Environmentally responsible business: the introduction of the European experience in Ukraine / Olena Sorokivska, Liliya Melnyk, Olha Mosiy // Journal of International Business Studies, 2017. − № 9 (2). – Volume 48. − Pages 1539-1547. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22033.
 2. Sorokivska O. Research and methodological foundations of innovative clusters’ formation with involvement of small business enterprices / Olena Sorokivska, Tetiana Kuzhda, Iryna Strutynska // Business Economics, 2017. − № 4 (2). − Volume 52. − Pages 560-567. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22034
 3. Сороківська О.А. Дослідження рівня ризикованості економічної діяльності підприємств малого бізнесу України / О.А. Сороківська // Чесько–українське наукове видання «Ауспіції». – 2015. – №. 10. – С. 44–49.
 4. Кужда Т. І. Diagnosing resistance to change in the change management – Economics, Management and Sustainability, №1(1), 2017. – С. 49-59.
 5. Кужда Т. І., Сороківська О. О., Струтинська І. В. Ecologization as a priority for enterprise management / BusinessEconomics, Issue 4 (2), (October). Volume 52. PalgraveMacmillanLtd., 2017. – С. 560-568.
 6. Sorokivska O. Interaction of economic security system for small business enterprises with the / O. Sorokivska // Scientific Journal L’Association 1901 «SEPIKE» – 2016. – №1. – Р. 185–191.
 7. Garmatyk Feasibility study of the method choice of manufacturings crew cleaning element swith the development and use of soft ware. Acta Technologica Agriculturae // [ Roman Rogatinskiy, Ivan Hevko, Andriy Gypka, Oksana Garmatyk, Sergiy Martsenko] // Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2017. – № 2, P. 36-41.

 

Публікації у Scopus

 1. Sorokivska O. Economic security of Ukrainian enterprises in conditions of information war / O. Sorokivska // Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – №12 (174). – С.198–202.
 2. Sorokivska O. Development of small business in Ukraine and Poland: point of contact and problematic aspects / O. Sorokivska, O. Boryk // Journal of International Studies, Vol. 5, No 1, 2012. – Р.77–83.
 3. Кужда Т. І., Кирич Н. Б. The applied aspects of enterprise capability assessment. – ISSN 2071-2227, Науковий вісник НГУ: Економіка та управління, 2015, № 6. – c. 129-134.