Наука

Наукова робота / Наукові здобутки / Наукова діяльність

___________________________________________________________________________

Колектив кафедри менеджменту у виробничій сфері проводить активну наукову роботу. Головний науковий напрямок кафедри – дослідження ефективності розробки та впровадження інноваційних підходів в управління виробничо-господарською діяльністю регіональних інституцій.

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту у виробничій сфері значну увагу у своїх наукових працях приділяє здійсненню соціально-економічного оцінювання та планування інноваційних аспектів розвитку регіональних інституцій. Над тематикою наукових робіт працюють аспіранти та викладачі кафедри. На основі цих тем формується і тематика випускних, дипломних робіт та дисертацій. Також кафедрою менеджменту у виробничій сфері укладений договір про співпрацю з інститутом регіональних досліджень по держбюджетній темі «Соціально–економічні аспекти транскордонного співробітництва». При інституті регіональних досліджень професор кафедри Бакушевич І.В. працює над докторською дисертацією на тему:«Регіональні особливості формування інноваційних кластерів».

Завершено роботу над держбюджетною науково-дослідною темою: «Дослідження ефективності територіальних і глобальних інституційних перетворень та їх вплив на економічний розвиток регіонів України». Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними навчальними і науковими закладами. Зокрема, укладені договори про співпрацю кафедри з питань наукових досліджень та підготовки кадрів з Львівською школою менеджменту, Київською школою менеджменту, Донецькою школою менеджменту, Львівською школою менеджменту та логістики.

За результатами НДР у 2009 році професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту у виробничій сфері опубліковано 16 навчально-методичних посібників, понад 30 статей, з них 18 – у наукових фахових виданнях з актуальної тематики розвитку менеджменту організацій.

Зроблено 20 доповідей на науково-практичних конференціях, у тому числі 9 – на міжнародних. За досягнення у науковій роботі к.т.н., доцента Гевка І.Б. удостоєно стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У 2009 році була затверджена наукова кафедеральна тема: “Організаційно-економічні механізми виходу економіки підприємств із стану рецесії”

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю: 08.00.04 „Економіка, організація і управління підприємствами”. В 2005-2009 рр. на базі кафедри захищено 1 докторську та 3 кандидатських дисертацій, підготовані до захисту 2 кандидатських та 1 докторська дисертація. До наукової діяльності залучаються студенти. У 2006-2009 роках кращі дипломні проекти презентувались на Всеукраїнських конкурсах студентських дипломних робіт у м. Києві та Львові.

У 2006-2009 навчальному році на випускаючих кафедрах функціонувало 2 наукових гуртки, в яких проводилась наукова робота студентів. На практичних заняттях з економічних дисциплін були створені групи, які розглядали і розв’язували проблеми в різних галузях економіки, аналізували кейси, розв’язували завдання за допомогою ВДТ. Протягом 2006-2009 рр. на кафедрі відбулось 13 викладацько–студентських семінарів, в яких крім викладачів брали участь більше тридцяти студентів.

Результати наукових досліджень студентської молоді доповідались на студентських конференцій загальноуніверситетського рівня: 19 доповідей у 2008 р. і 24 – у 2009 р. За активну участь в наукових дослідженнях двоє студентів отримують стипендію ім. Івана Пулюя.