Наукова робота

Наукова робота кафедри менеджменту та адміністрування

 Тематика наукових досліджень на кафедрі здійснюється за такими основними напрямами:

 • Формування стратегічних пріоритетів розвитку вітчизняних підприємств та корпорацій;
 • Європейський та світовий досвід розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади;
 • Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки суб’єктів малого та середнього бізнесу;
 • Проблеми становлення і розвитку управлінського лідерства на підприємствах та в органах державної влади;
 • Дослідження особливостей управління проектами в публічних організаціях;
 • Теоретичні та прикладні засади здійснення організаційно-економічних змін в організаціях різних типів;
 • Моделювання управлінських процесів з використанням типових моделей менеджменту;
 • Бюджетна політика регіонів в умовах фінансової децентралізації.

На кафедрі активно розвивається аспірантура. За період з 2009 р. по 2019 р. аспірантами і докторантами кафедри захищено 15 дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук, присвоєно 6 вчених звань професора і доцента, здійснюється керівництво магістерськими роботами за напрямами «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування».

Результати багаторічної роботи групи науковців під керівництвом доктора економічних наук, професора Кирич Наталії Богданівни отримали визнання міжнародної наукової спільноти, що підтверджується виконанням європейських та міжуніверситетських грантів і програм, проходженням стажування професорсько-викладацького складу і студентів кафедри менеджменту та адміністрування як в Україні так і за кордоном.

Наукові результати колективу кафедри сукупно розв’язують важливу наукову проблему – удосконалення теоретико-методологічних засад і формування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності процесів менеджменту та публічного адміністрування в Україні.

На кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за держбюджетними темами Міністерства освіти і науки України, а також за грантовими проектами Європейського Союзу:

 • «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління»,
 • «Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств у сучасних умовах»,
 • «Дослідження ефективності територіальних і глобальних інституційних перетворень та їх впливу на економічний розвиток регіону»,
 • «Міжуніверситетські стартап-центри для розвитку та підтримки студентських інновацій»,
 • «Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження європейської практики».

Викладачі кафедри менеджменту та адміністрування проводять постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи студентів та учнів загальноосвітніх шкіл. На кафедрі діє «Школа юного менеджера» під керівництвом кандидата економічних наук, доцента Юрик Наталії Євгенівни. Науковий пошук у рамках роботи зі студентами та учнями покликаний залучати талановиту молодь до наукової творчості з метою її всебічного розвитку, належної реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців.

Наукова робота зі студентами здійснюється за такими видами діяльності:

– виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри менеджменту та адміністрування;

– участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;

– виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, тощо;

– робота студентів з провідними науковцями кафедри.

На сьогодні кафедра є колективом творчих та креативних науковців, які успішно вдосконалюють важливі теоретичні аспекти у сфері менеджменту та публічного управління, а також здійснюють фахову практичну діяльність з метою апробації отриманих результатів в умовах сьогодення.