Історія

З моменту заснування у 1960 році Тернопільського філіалу Львівського ордена Леніна політехнічного інституту, у складі якого був один «Загальнотехнічний факультет», вже у перші роки було започатковано читання курсів з економічних дисциплін. Обов’язковими вважалися курси економіки підприємства; організації, планування та управління підприємством та ін. Велика увага приділялась не тільки засвоєнню теоретичних засад, але й дослідженню явищ господарського життя – викладачі проводили екскурсії студентів на підприємства для вивчення їх виробничої діяльності, керували практикою.

У 1991 році було створено кафедру „Економіки і організації виробництва”, яку очолив доктор економічних наук, професор Штефанич Дмитро Андрійович. Серед перших викладачів к.е.н., доцент Бакушевич І.В., к.е.н., доцент Вовчак І.С., к.т.н., доцент Оксентюк А.О. Саме цією кафедрою у 1991 році здійснено перший набір студентів на спеціальність «Економіка та управління в машинобудуванні» на денну та заочну форми навчання. З 1.12.1993 року кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент Бакушевич Іванна Всеволодівна.

У 1994 році в зв’язку з запровадженням в Україні підготовки фахівців в галузі менеджменту спеціальність «Економіка та управління в машинобудуванні» перейменовано на „Менеджмент у виробничій сфері”. Постійно зростаючі потреби у спеціалізованій підготовці кваліфікованих фахівців-менеджерів призводять до створення у 1995 році кафедри „Менеджменту і маркетингу у виробничій сфері” (згідно наказу №86-01 від 14.07.1995 р.), яка стає випускаючою для спеціальності 7.03060101 „Менеджмент у виробничій сфері”. Новостворена кафедра увійшла до складу факультету управління та бізнесу у виробництві, деканом якого було призначено кандидата технічних наук, доцента Оксентюка Андрія Олександровича. На момент створення на кафедрі працювали: к.е.н., доцент Бакушевич І.В., к.т.н., доцент Оксентюк А.О., д.е.н., професор Штефанич Д.А., к.е.н., доцент Вовчак І.С., Галущак М.П., Галущак О.Я., Дубик О.І., Дудкін П.Д., Гриценко Л.М., Маркович Н.М. та перші аспіранти Юрик Н.Є. і Машлій Г.Б.

У 1996 році в зв’язку з реорганізацією кафедру „Менеджменту і маркетингу у виробничій сфері” перейменовано на кафедру „Менеджменту у виробничій сфері”. У цей же час при кафедрі засновано благодійну фундацію «Бізнес-інкубатор Тернопільщини» (засновник Бакушевич І.В., фінансовий директор Дудкін П.Д.). На його базі викладачі кафедри проводять тренінги, навчання, круглі столи з актуальних проблем управління. До викладання запрошуються професори з Польщі, США.

На сьогодні кафедра проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр згідно державних стандартів з напряму «Менеджмент» за спеціальністю «Менеджмент організацій». За весь час існування кафедри отримали освіту більше 2 тисяч осіб.

Для студентів різних спеціальностей університету науково-педагогічний персонал кафедри викладає 43 фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни. До навчальної роботи у складі кафедри крім викладачів активно залучаються представники виробничої сфери та академічних установ. Так, для роботи в Державній екзаменаційній комісії з захисту дипломних та магістерських робіт, а також для читання лекцій студентам з найбільш актуальних питань управління кафедра запрошує провідних спеціалістів банківських установ, ОСП Корпорація „Ватра”, Фонду Держмайна, Інституту регіональних досліджень НАН України та інших наукових установ. На кафедрі активно працюють аспіранти. Значна частина молодих викладачів є випускниками кафедри, що є свідченням високого науково-педагогічного рівня підготовки фахівців. Протягом 1997-2010 рр. аспірантами та викладачами кафедри захищено 9 кандидатських дисертацій.

Наукова робота молодих вчених кафедри відзначена на державному рівні. Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених отримали Мосій О.Б. (з травня 2003 р. по квітень 2005 р.) та Гевко І.Б. (з жовтня 2006). Працівники кафедри приймають активну участь в науковому житті країни, видають численні статті та підтримують контакти із вченими-економістами України та інших країн. Неодноразово викладачі кафедри проходили стажування закордоном. На кафедрі приділяється значна увага студентській науковій роботі, результатами якої є участь у науково-практичних конференціях, конкурсах і олімпіадах. В грудні 2003 року студентка V курсу Палиця Ірина зайняла 2-місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з “Менеджменту організацій” в Донецькому національному технічному університеті. З розвитком науки і техніки, світової і загальноєвропейської інтеграції виникає необхідність у підготовці універсальних фахівців широкого профілю. Тому на кафедрі широко застосовують сучасні методики навчання, зокрема впроваджують програми дистанційного навчання.

Кафедра вважає своїм обов’язком проведення спеціальних занять для школярів, які допомагають їм познайомитись з азами економіки і менеджменту. Вже більше десяти років триває співпраця з Малою Академією Наук України, на базі якої викладачі проводять заняття та керують науковими роботами школярів. Вихованці Малої Академії Наук неодноразово ставали призерами обласних та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з економіки.