Вимоги до електронних навчальних курсів

Додаток до наказу № 4/7-768 від 05.12.2014 «Про затвердження вимог до технологічності електронних навчальних курсів (ЕНК), що подаються на сертифікацію»

Вимоги до електронних навчальних курсів, які подають на сертифікацію

 1. Вимоги до оформлення:
 • повна відповідність назви, структури і матеріалу курсу робочій програмі навчальної дисципліни;
 • відповідність структури та оформлення матеріалу «Уніфікованим вимогам до електронних навчальних курсів у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя»;
 • дотримання єдиного стилю оформлення матеріалу та чіткість подання графічних зображень та формул;
 • наявність методичних рекомендацій щодо роботи з навчальним курсом;
 • наявність характеристики курсу та задання напрямів (спеціальностей) підготовки, шифр груп і кафедри, за якою закріплено курс у розділі «Властивості» ЕНК у системі ATutor.
 1. Вимоги дообсягу матеріалу:
 • наявність усіх матеріалів (конспектів лекцій, методичних вказівок, варіантів завдань тощо) за темами лекційних, лабораторних і практичних занять відповідно до робочої програми дисципліни;
 • наявність тестових запитань у кількості не менше за 200 запитань на модуль;
 • наявність тестів для модульного та підсумкового контролів з кількістю запитань не менше від 200;
 • наявність словника з кількістю термінів не менше від 70
 • прив’язування посиланнями не менше 50 словникових термінів до теоретичного матеріалу.
 1. Вимоги щодо апробації ЕНК та її результатів:
 • наявність у статистиці курсу розрахованих значень «середня складність запитання» та «середня роздільна здатність запитання» (статистика курсу розміщується за посиланням http://dl.tntu.edu.ua/st/ );
 • у статистиці курсу параметр «середня складність запитання» має знаходитися у межах 30…80%;
 • у статистиці курсу параметр «відсоток проблемних запитань» не повинен перевищувати 20%;
 • наявність у курсу більше 20 випускників.